Navigation überspringen
SEKIS Selbsthilfe Kontakt und Informations Stelle
Startseite | Suche | Sitemap | Kontakt | Barrierefrei | Drucken
Schriftgrösse: A | A+ | A++

Kendi kendine yardým nedir?

Kendi kendine yardýmýn özelliði, ayný þikayetler bazýnda deðiþik taraftan yardýmdýr.

Kendi kendine yardým demek, kendi problemlerine kendi inisiyatifinde, kendi imkanlarý doðrultusunda bir çözüm bulmak demektir.

 

Kendi kendine yardým gruplarýnda, ayný hastalýktan þikayeti olan, ayný özrü bulunan veya ayni ruhsal ihtilaf içinde bulunan insanlar müþterek bir konu sebebiyle bir araya gelmiþlerdir.

Alakadar olanlarýn aileleri de kendi kendine yardým gruplarýnda organize olmaktadýrlar.

 

Berlin`de birçok kendi kendine yardým- inisiyatifleri bulunmaktadýr. Yapýlmakta olan aktivitelerin çapý çok geniþ olup, hemen hemen her konudan grup ihtiva etmektedirler.

Kendi kendine yardým gruplarýnýn yaklaþýk üçte ikisi, örneðin korku- alkol- göðüs kanseri- kronik aðrýlar- colitis ulcerosa – depresyonlar – uyuþturucu – diyabet- ebeveynleri hasta olan çocuklar – ebeveynleri alkol hastasý olan yetiþkin çocuklar- yemek yeme rahatsýzlýklarý – Hepatitis C – kalp ve tansiyon problemleri – iþitme engelliler – baðýþýklýk hastalýðý – kýsýrlýk – kanser – legastheni – akciðer emphysem – mukoviszidose – multiple sklerose – neurodermitis – osteoporose- organ transplantasyonu- Parkinson- prostat kanseri – ruhsal hastalýklar – romatizma – sigara – sklerodermie – oyun baðýmlýlýðý – ses iþitme þikayetleri – tinnitus – ölüm/üzüntü – uveitis – kadýnlarýn muayyen günlerindeki depresyonlar – zöliakie – darlýk gibi saðlýkla ilgili olan þikayetler üzerinde çalýþma yapmaktadýrlar.


© 2016 sekisTo top
Bismarckstraße 101 | 10625 Berlin | Tel. 030 - 892 66 02 | Fax 030 - 890 285 40 | sekis@sekis-berlin.de | www.sekis-berlin.de | Impressum